Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (LE PREPOSITIONI)


Οι προθέσεις διακρίνονται σε κύριες (preposizioni proprie), καταχρηστικές (preposizioni improprie) και εμπρόθετες εκφράσεις (locuzioni prepositive).

Oι κύριες προθέσεις είναι: di, da, a, in,  per, con, su, fra (tra)

H πρόθεση DI   δηλώνει :
1).   Σχηματίζει την γενική :                    Il libro di Maria. (γενική κτητική)
2).   Περιεχόμενο :                                 un bicchiere di vino.
3).   Υλη :                                            un vaso di cristallo.
4).   Μέτρο :                                         un chilo di patate.
5).   Είδος (specificazione) :                   un libro di francese.  Un corso di cucina italiana.
6).   Καταγωγή :                                   sono di Roma.
7).   Μεριστικό άρθρο:                           ho comprato della stoffa.
8).   Αιτία - modo :                                muoiano di fame. Sono andato di corsa.
9).   Θέμα συζήτησης:                           parliamo di politica, di musica, ...
10). Σύγκριση :                                     Maria `e piu` bella di Luisa.
11). Χρόνο :(κατά τη διάρκεια)               `E meglio studiare di giorno che di notte.                                                   Abbiamo fatto un gita di 3 giorni. (Τριών ημερών)
H πρόθεση DA  δηλώνει :
1). Κίνηση από τόπο :                           parto da Milano.
2). Προέλευση :                                     vengo da Roma.
3). Διέλευση :                                        L’ arno passa da Firenze e Pisa.
4). Μετάβαση σε πρόσωπο :                  vado da Carlo, Da lui, Da lei, Dal dentista, Da te
5). Χρόνο (διάρκεια) :                            la conosco da molti anni.
6). Αξία :                                              prendo un pranzo da 2.000 lire.
7). Αιτία (με άρθρο):                              salta dalla gioia.
8). Σκοπό - χρήση :                               una tazza da caffe`.
9). Ποιότητα (με άρθρο):                        quella ragazza dai capelli lunghi,... dai capelli biondi.

H πρόθεση Α δηλώνει :
1). Σχηματίζει την δοτική :                      do il libro a Giorgio. (προορισμό)
2). Κίνηση η στάση σε τόπο :                 vado a scuola.  Sto a Roma.  (ΟΧΙ ΚΡΑΤΗ)
     (κατεύθυνση)                                    Paola va al cinema.
3). Ιδιωματικές εκφράσεις :                     vado a piedi.
4). Τρόπο :                                            fatto a mano.   Scrivo a macchina.
5). Χρόνο :                                            alle due, a mezzogiorno, a settembre. Alla fine di maggio.
6). Oggetto indiretto :                            `e vicino a me, .....a te, ....a lui.
7). Τύπος (ποιότητα):                             una casa a due piani.     Una barca a vela.
8). Απόσταση :                                      a due passi da qui. A centro metri da qui....

H πρόθεση IN   δηλώνει :
1). Στάση η κίνηση σε τόπο :                  vivo in Grecia (με κράτη). Resto in classe.
                                             Con negozi :      in cartoleria, in libreria,
                                                            con vie e piazze : `e in via ......
                                                            con le parti della casa : in camera, in sala, in giardino,
2). Χρόνο :                                            siamo nel 1993. In poco tempo. Nel mese di giugno.
                                             Finiamo la grammatica in un mese (entro un mese).
3). Εντός - μέσα :                                   siamo in classe. In acqua ......
4). Μέσο :                                             vado in macchina, in treno, in aereo,....
        
H πρόθεση PER δηλώνει :
1). Σκοπό :                                           studio per la mia lezione d’ italiano.
2). Μέσο :                                            communichiamo per corrispondenza.
3). Κίνηση για τόπο :                             parto per Roma,  per l’ Italia.
4). Χρόνο (συνεχόμενος ):                       per due anni,     per tre mesi.

H πρόθεση CON δηλώνει :
1). Συνοδεία :                                        vado a scuola con Maria.
2). Όργανο  :                                         scrivo con questa penna.
3). Verso :                                             Maria `e buona con me e con tutti.
4). Μέσο :                                             sono arrivato con l’ autobus.

H πρόθεση SU δηλώνει :
1). Μια ορισμένη θέση σε τόπο (επάνω) :          il libro `e sul banco.
                                                      I turisti salgono su questa torre.
2). Ιδιωματικές εκφράσεις :                               conto su Giovanni.
3). Θέμα συζήτησης :                                       parlo su un difficile tema.
Οι προθέσεις FRA, TRA δηλώνουν :
1). Χρόνο :                                            fra un mese.                  Fra una settimana.
2). Μεταξύ :                                           fra gli studenti,  fra la porta e la finestra
                                             fra me e te,                   fra noi.
                                             Tra fratelli                      fra tre anni
                                             fra fratelli                      tra tre

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ — (Gli Avverbi)

Τα επιρρήματα ορίζουν χρόνο, τρόπο, τόπο, ή ποσότητα. Αντίθετα από τα επίθετα είναι αμετάβλητα και μπορούν να αλλάξουν  ρήματα, επίθετα ή άλλα επιρρήματα.
Ακολουθούν ορισμένα κοινά επιρρήματα:
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΥ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΥ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ieri
Χτες
Qui/qua
εδώ
così
έτσι
molto
πολύ
oggi
σήμερα
εκεί
bene
καλά
troppo
Πάρα πολύ
domani
αύριο
vicino
κοντά
male
Κακά
abbastanza
αρκετά
sempre
Πάντα
lontano
μακριά
meglio
Καλύτερα
piuttosto
Κατά προτίμηση
spesso
συχνά
daperttutto
παντού
peggio
χειρότερα
assai
αρκετά
tardi
αργά
fuori
έξω
purtroppo
δυστυχώς
più
πιό
presto
νωρίς
dentro
μέσα
davvero
really
anche
επίσης
subito
αμέσως
 Laggiù
 Εκεί κάτω
ancora
Επιπλέον, ακόμη
 davanti

fa
Πρίν από
 sotto

già
Ήδη, βέβαια
 attraversoΠολλά επιρρήματα σχηματίζονται απλά με την προσθήκη της κατάληξης -mente  στην κατάληξη της θηλυκής μορφής ενός επιρρήματος:

ΕΠΊΘΕΤΑ
Επιρρήματα
vero
Αληθινό
veramente
αληθινά
chiaro
ξεκάθαρος
chiaramente
ξεκάθαρα
ovvio
προφανής
ovviamente
προφανώς
recente
πρόσφατο
recentemente
προσφάτως
veloce
γρήγορο
velocemente
γρήγορα

Αν το επίθετο τελειώνει σε -le ή -re και υπάρχει ένα φωνήεν στην αρχή, τότε αφαιρούμε το τελικό –e και προσθέτουμε το  -mente όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

ΕΠΙΘΕΤΑ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
facile
Εύκολος
facilmente
εύκολα
probabile
προφανής
probabilmente
προφανώς
regolare
Κανονικός
regolarmente
κανονικά
popolare
Δημοφιλής
popolarmente
λαϊκά

Επιρρήματα Σύγκρισης
Τα συγκριτικά επιρρήματα χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να πούμε « πιο εύκολα»  ή «λιγότερο συχνά».
Οι αντίστοιχες  εκφράσεις στα ιταλικά είναι “più facileandmeno spesso”.