Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Ο ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ


H συλλαβή είναι το τμήμα της λέξης που αποτελείται από ένα ή περισσότερα γράμματα που προφέρεται με μία μόνο πνοή. Σχετικά με τον σχηματισμό των συλλαβών πρέπει να παρατηρηθούν τα εξής:
1.       Ένα φωνήεν στην αρχή της λέξης, που ακολουθείται μόνο από ένα σύμφωνο, σχηματίζει συλλαβή μόνο του:     
o-pe-ra, o-lio, u-so, a-ria, a-mi-co, a-mo-re
2.       Ένα απλό σύμφωνο σχηματίζει συλλαβή με ένα φωνήεν που ακολουθεί: 
me-la, la-vo-ra-re, li-mo-na-ta
3.       Τα διπλά όμοια σύμφωνα χωρίζονται:
Bel-lo, mam-ma, pen-na, cap-pel-lo
4.       Συμπλέγματα δύο ή τριών συμφώνων σχηματίζουν συλλαβή μαζί με το φωνήεν που τα ακολουθεί, εφ’όσον υπάρχουν λέξεις στα ιταλικά που αρχίζουν με αυτά τα συμπλέγματα:
No-stra, po-sta, di-ma-gri-re
Για το λόγο αυτό το μη καθαρό s (s impure) δηλαδή το s που ακολουθείται από σύμφωνο, δεν χωρίζεται ποτέ
Stu-den-te, spa-ro, ba-sta
5.       Στα συμπλέγματα δύο ή τριών συμφώνων που δεν είναι δυνατόν να βρεθούν στην αρχή ιταλικής λέξης, το πρώτο σύμφωνο σχηματίζει συλλαβή με το φωνήεν που προηγείται:
Tec-ni-ca, a-rit-me-ti-ca, ar-pa, om-bra, im-por-to
6.       Τα φωνήεντα του διφθόγγου δεν χωρίζονται ποτέ και κατά συνέπεια, αποτελούν μια μόνο συλλαβή. Σε αυτό το σημείο να διευκρινιστεί ότι ο δίφθογγος στα ιταλικά σχηματίζεται από τα φωνήεντα i ή  u μη τονιζόμενα και από ένα άλλο φωνήεν, τονιζόμενο ή όχι:
Pie-de, fiu-me, fuo-ri
Όταν πριν από τα φωνήεντα  i,u που συνήθως σχηματίζουν δίφθογγο, υπάρχει το σύμφωνο r τότε δεν σχηματίζεται δίφθογγος:
Ri-o-re, o-ri-en-te
7.       Τέλος, δεν χωρίζονται διαφορετικά γράμματα που προφέρονται ως ένας φθόγγος:
Se-gno, pe-sce, de-gli, fi-glio, fa-scia, scio-pe-ro

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου